روغن پایه - Base Oil

روغن پایه با کاربردهای وسیع در صنعت می باشد. این روغن پایه حاصل از فرآیندهای استخراج با حلال و موم گیری است و به عنوان یکی از مرغوب ترین روغن های پایه گروه I در فرمولاسیون انواع روغن موتورهای بنزینی و دیزلی، روانکارهای صنعتی، گریس ها و فرآورده های ویژه مورد استفاده قرار می گیرد.


گروه سورین مهام به عنوان یک تامین کننده و توزیع کننده بین المللی می تواند محصولات این بخش را اگر شما آن را تولید می کنید، از شما خریداری کند و هم اگر هم نیاز به این محصول دارید به شما ارائه دهد.

کارشناسان سورین مهام در تمامی پروسه در کنار شما هستند ، با خیال راحت می توانید از طرق زیر با کارشناسان سورین مهام تماس حاصل کرده و هرگونه سوالی دارید بپرسید تا کارشناسان سورین مهام به شما راهنمایی های لازم را ارائه دهند.

مشخصات فنی محصولات ارائه شده:

روغن پایه SN 500
ويژگيواحدروش آزموننتيجه
ظاهر-Visualروشن و شفاف
رنگ- ASTM D-1500حداكثر 2
گرانروي كينماتيك در C° 100mm2/s (cSt) ASTM D-445حداقل 10.8
شاخص گرانروي(VI)- ASTM D-2270حداقل 87
نقطه اشتعال°C ASTM D-92حداقل 235
نقطه ریزش°CASTM D-97حداكثر 3-
درصد تبخير مواد فرار در 250 oCwt %ASTM-D-5800حداكثر 5
روغن پایه High VI SN500
ويژگيواحدروش آزموننتيجه
ظاهر-Visualروشن و شفاف
رنگ- ASTM D-1500حداكثر 1
گرانروي كينماتيك در C° 100mm2/s (cSt) ASTM D-44510.5-11.9
شاخص گرانروي(VI)- ASTM D-2270حداقل 90
نقطه اشتعال°C ASTM D-92حداقل 245
نقطه ریزش°CASTM D-97حداكثر6 -
روغن پایه High VI SN600
ويژگيواحدروش آزموننتيجه
ظاهر-Visualروشن و شفاف
رنگ- ASTM D-1500حداكثر 1.5
گرانروي كينماتيك در C° 100mm2/s (cSt) ASTM D-445حداقل 12
شاخص گرانروي(VI)- ASTM D-2270حداقل 90
نقطه اشتعال°C ASTM D-92حداقل 246
نقطه ریزش°CASTM D-97حداكثر 6-
درصد تبخير مواد فرار در 250 oCwt %ASTM-D-5800حداكثر 3
روغن پایه SOC-4
ویژگیواحدروش آزموننتیجه
گرانروی کینماتیک در C° 100 (Typical)mm2/s (cSt) ASTM D-4454.36
گرانروی کینماتیک در C° 40 (Typical)mm2/s (cSt) ASTM D-44520.3
شاخص گرانروی(VI)، (Typical)- ASTM D-2270124.9
دانسیته در C° 15.6 (Typical)Kg/m3ASTM D-4052836.4
نقطه اشتعال (حداقل)°C ASTM D-92210
نقطه ریزش (حداکثر)°CASTM D-979-
TAN (Typical)mg KOH/grASTM D-6640.03
میزان گوگرد (Typical)ppmASTM D-3227200
Noack (Typical)W%ASTM D-580015.4
درصد ترکیبات اشباع (Typical)W%SARA analysis98
درصد ترکیبات آروماتیک (Typical)W%SARA analysis2
درصد آب (حداکثر)W%ASTM D-13640.02
میزان فوم (Typical)-ASTM D-8920/100   0/10   0/110
جداپذیری آب (Typical)secIP1957
جداپذیری آب (Typical)minASTM D-14012
باقیمانده کربن (CCR)، )حداکثر)W%ASTM D-1890.05
رنگ (Typical)-ASTM D-15000.1
CCS @ -15oC (Typical)mPa.sASTM D-5293996
CCS @ -25oC (Typical)mPa.sASTM D-52931620
CCS @ -35oC (Typical)mPa.sASTM D-52938412