شرکت مدیریت واردات

Import Management Company

فرآیند واردات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی نظارت و کنترل که همه ‌این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. ما در گروه سورین مهام تمامی قسمت های اصلی فرآیند واردات را مدیریت می کنیم تا بدون هیچ مشکل قانونی ، شما بتوانید با خیالی راحت نیازمندی های خودتان را وارد کنید.


خدمات گروه توسعه و تجارت سورین مهام در حوزه شرکت مدیریت واردات ( IMC ) :

برنامه ریزی کلیه امور واردات کالا

سازماندهی نیروها و افراد سازمان جهت تسریع امور و تقسیم وظایف بر اساس استانداردهای هر فرآیند

ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و افراد دخیل در پروسه واردات کالا ، از بازرسین گرفته تا گمرک و ترخیص کالا و باربری به محل مورد نظر

کنترل و پایش دائمی تمامی مراحل جهت ایجاد یک رویه برای استفاده مجدد ( مدیریت دانش )