نفت خام

از نفت خام بنزین، پارافین، روغن های سوخت و روغن های نرم کننده، گریس، موم، آسفالت و بسیاری از فرآورده های دیگر به دست می آید. تولید تجاری نفت، نخست برای آن بود که شب را کنار زند و به خانه‌ها روشنی بخشد، اما رفته رفته با کشف دیگر خواص نفت، این هیدروکربور به کالایی استراتژیکی تبدیل شد که بدون عرضه مستمر و مداوم آن، ثبات و امنیت جهان به خطر می‌افتد.


مشخصات فنی محصولات ارائه شده:

نفت خام سبک
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.8568ASTM D5002
API Gravity°API33.6ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%1.46ASTM D4294
H2S Contentppm86IP 570
Mercaptan Contentppm60UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.13ASTM D 5762
Water & Sedimentvol.%< 0.05ASTM D4007
Water Contentvol.%< 0.025ASTM D4006
Salt ContentPTB7ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s19.5
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s10.88ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s6.319
Pour Point (Upper)°C-12ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi8.95ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%1.6IP 143
Wax Contentwt.%4.8BP 237
Drop Melting Point of Wax°C57IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%4.5ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.12UOP 565
Nickel Contentmg/kg11
Vanadium Contentmg/kg40
Iron Contentmg/kg<1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg8
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1
نفت خام سنگین
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.8785ASTM D5002
API Gravity°API29.6ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%2.24ASTM D4294
H2S Contentppm153IP 570
Mercaptan Contentppm90UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.2ASTM D 5762
Water & Sedimentvol.%< 0.05ASTM D4007
Water Contentvol.%< 0.025ASTM D4006
Salt ContentPTB13ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s30.53
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s19.42ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s10.07
Pour Point (Upper)°C-18ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi7.7ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%3.6IP 143
Wax Contentwt.%5.4BP 237
Drop Melting Point of Wax°C55IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%6.93ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.15UOP 565
Nickel Contentmg/kg18
Vanadium Contentmg/kg61
Iron Contentmg/kg1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg20
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1
نفت خام فروزان
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.8738ASTM D5002
API Gravity°API30.4ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%2.21ASTM D4294
H2S Contentppm51IP 570
Mercaptan Contentppm79UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.13ASTM D 5762
Water & Sedimentvol.%0.15ASTM D4007
Water Contentvol.%0.1ASTM D4006
Salt ContentPTB22ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s24.1
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s16.47ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s6.159
Pour Point (Upper)°C-21ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi5.3ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%3IP 143
Wax Contentwt.%5.3BP 237
Drop Melting Point of Wax°C57IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%6ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.42UOP 565
Nickel Contentmg/kg12
Vanadium Contentmg/kg36
Iron Contentmg/kg1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg50
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1
نفت خام سیری
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.8604ASTM D5002
API Gravity°API33ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%1.83ASTM D4294
H2S Contentppm17IP 570
Mercaptan Contentppm18UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.13ASTM D 5762
Water & Sedimentvol.%< 0.05ASTM D4007
Water Contentvol.%< 0.025ASTM D4006
Salt ContentPTB7ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s13.33
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s8.95ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s5.219
Pour Point (Upper)°C-9ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi9.1ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%1.2IP 143
Wax Contentwt.%3.8BP 237
Drop Melting Point of Wax°C60IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%3.8ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.05UOP 565
Nickel Contentmg/kg9
Vanadium Contentmg/kg33
Iron Contentmg/kg<1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg13
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1
نفت خام سروش
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.9408ASTM D5002
API Gravity°API18.9ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%3.88ASTM D4294
H2S Contentppm<1IP 570
Mercaptan Contentppm13UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.18ASTM D 5762
Water & Sedimentvol.%0.1ASTM D4007
Water Contentvol.%0.1ASTM D4006
Salt ContentPTB22ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s1815
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s742.6ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s177.2
Pour Point (Upper)°C-24ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi3.85ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%10.1IP 143
Wax Contentwt.%3.8BP 237
Drop Melting Point of Wax°C60IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%12.55ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.64UOP 565
Nickel Contentmg/kg21
Vanadium Contentmg/kg85
Iron Contentmg/kg1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg6
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1
نفت خام کوروش
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.934ASTM D5002
API Gravity°API20ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%3.08ASTM D4294
H2S Contentppm<1RIPI
Mercaptan Contentppm178UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.24ASTM D4629
Water & Sedimentvol.%1.05ASTM D4007
Water Contentvol.%1ASTM D4006
Salt ContentPTB75ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2/s286.3
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2/s147.6ASTM D 445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2/s51.02
Pour Point (Upper)°C-45ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi3.35ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%1IP 143
Wax Contentwt.%1.1BP 237
Drop Melting Point of Wax°C60IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%7.1ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.9UOP 565
Nickel Contentmg/kg10
Vanadium Contentmg/kg31
Iron Contentmg/kg3ASTM D5863
Lead Contentmg/kg<1
Sodium Contentmg/kg88
Report Date: 20 Tir1396 ( 11 Jul.2017
نفت خام لاوان
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56 °C---0.8479ASTM D5002
API Gravity°API35.4ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%1.67ASTM D4294
H2S Contentppm27IP 570
Mercaptan Contentppm189UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.08ASTM D 5762
Water & Sedimentvol.%< 0.05ASTM D4007
Water Contentvol.%< 0.025ASTM D4006
Salt ContentPTB3ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s9.43
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s7.27ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s4.118
Pour Point (Upper)°C-12ASTM D5853
Reid Vapor Pressurepsi8.5ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%1IP 143
Wax Contentwt.%6.5BP 237
Drop Melting Point of Wax°C56IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%3.41ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.06UOP 565
Nickel Contentmg/kg3
Vanadium Contentmg/kg8
Iron Contentmg/kg1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg<1
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1
نفت خام پارس
CHARACTERISTICSUNITSRESULTTEST METHOD
Specific Gravity @ 15.56 /15.56---0.9192ASTM D5002
API Gravity°API22.4ASTM D5002
Sulfur Content (Total)wt.%4.25ASTM D4294
H2S Contentppm<1RIPI
Mercaptan Contentppm17UOP 163
Nitrogen Content (Total)wt.%0.12ASTM D4629
Water & Sedimentvol.%< 0.05ASTM D4007
Water Contentvol.%< 0.05ASTM D4006
Salt ContentPTB3ASTM D3230
Kinematic Viscosity @ 7 °Cmm2 /s268.8
Kinematic Viscosity @ 10 °Cmm2 /s199.8
Kinematic Viscosity @ 20 °Cmm2 /s109.3ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 40 °Cmm2 /s42.91
Kinematic Viscosity @ 60 °Cmm2 /s19.85
Pour Point (Upper)°C-42ASTM D5853
Wax Appearance Temperature°C+2Optical Microscopy
Reid Vapor Pressurepsi5.75ASTM D323
Asphaltene Contentwt.%8.4IP 143
Wax Contentwt.%1.4BP 237
Drop Melting Point of Wax°C60IP 133
Conradson Carbon Residuewt.%11.4ASTM D189
Total Acid Numbermg KOH/g0.47UOP 565
Nickel Contentmg/kg20
Vanadium Contentmg/kg86
Iron Contentmg/kg<1
Lead Contentmg/kg<1ASTM D5863
Sodium Contentmg/kg1
Zinc Contentmg/kg<1
Copper Contentmg/kg<1