خدمات

شرکت توسعه صنعت و تجارت سورین مهام


کمک به استارتاپ ها و ایده های نو جهت شروع به کار و سرمایه گذاری علمی و مالی در آنها

انجام تحقیقات بازار تا شرکت در مناقصات و طراحی بسته بندی

تمامی مراحل از خرید کالا گرفته تا ترخیص و جابجایی کالا بین کشورها

سورین مهام ، نمایش تخصص و تعهد