نام محصول

قیرهای خاص

  • توضیحات 
  • انواع گرید
  • دانلود مشخصات فنی
توضیحات 

این نوع قیرها مطابق با درخواست مشتریان با مشخصات خاص جهت كاربردهای منطقه‌ای و موردی تولید می شوند و عمدتا در قالب قیرهای اصلاح شده و قیرهای اكسید شده مي‌باشند.

انواع گرید
دانلود مشخصات فنی